Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel  Mzdová agenda Personální agenda  Volby Zastupitelstvo Smlouvy Dotace CzechPoint Knihovna  Veřejné zakázky Spisová služba JSDH Kronika  Úřední deska školení zaměstnanců a bozp Žádost o informaci § 106 Kácení stromů Mobilní rozhlas  Certifikáty Poplatky 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování evidence obyvatel mzdová agenda personální agenda zpracování voleb zápisy zastupitelstva smluvní ujednání dotace evidence evidence čtenářů evidence smluv evidence dopisů,faktur SDH zaznamenávání různých událostí uveřejňování různých dokumentů bezpečnost práce evidence informací kácení stromů místní informace podepisování dokumentů účetní, kontrolní komise
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané  zaměstnanci,členové zastupitelstva zaměstnanci voliči starosta, místostarosta,zastupitelé, občané starosta, místostarostka, účetní, zastupitelé starosta,místostarostka,účetní, zastupitelé, krajský úřad,POV občané knihovnice,čtenáři starosta,místostarostka,zastupitelé,účetní starosta,místostarostka,účetní hasiči občané občané zaměstnanci starosta,místostarostka,účetní,občané starosta,místostarostka starosta,místostarostka,občané starosta,místostarostka účetní, kontrolní komise
Kategorie osobních údajů jmenné , adresní, datum narození, děti, občanství ,děti, místo narození,  jmenné,adresní,datum narození,rodné číslo,občanství,místo narození jmenné,adresní,datum narození jmenné,adresní,datum narození jmenné adresní, identifikační, popisné adresní,identifikační,popisné, jmenné adresní,jmenné,datum narození,rodné číslo,občanství,místo narození,číslo OP,číslo ŘP,trestní rejstřík,bodové hodnocení jmenné,adresní,datum narození adresní,jmenné,identifikační,popisné adresní,jmenné,identifikační adresní,jmenné,datum narození,identifikační adresní, jmenné,popisné,datum narození adresní,popisné,jmenné,identifikační jmenné jmenné,adresní,popisné,datum narození jmenné,adresní,popisné nepoužívá se jmenné jmenné,adresní,popisné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců místostarostka, starosta, účetní obce, kontrolní orgány  účetní,starosta,místostarostka účetní, starosta, místostarostka účetní, starosta, místostarostka starosta, místostarostka, zastupitelé, účetní, občané starosta, místostarostka, účetní, zastupitelé, krajský úřad, POV starosta,místostarostka,účetní, zastupitelé, krajský úřad,POV občané,starosta,místostarostka čtenáři,knihovnice,ředitelka knihoven a její pracovnice starosta,místostarosta,zastupitelé,účetní,pracovníci kontrol,občané starosta,místostarostka,účetní,zastupitelé,pracovníci kontrol starosta,místostarostka,velitel a starosta hasičů kronikář,starosta,místostarostka,účetní,občané starosta,místostarostka,účetní,občané,kontrolní orgány starosta,místostarostka,účetní,zaměstnanci starosta,místostarostka,účetní,občané starosta,místostarostka,občané starosta,místostarostka,občané starosta,místostarostka účetní,kontrolní komise,starosta
Doba uchování osobních údajů žlutá barva  45 let 10 let 5 let 5 let 10 let 5 let 1 rok trvale 10 let 5let 5 let 10 let po uzavření svazku 1 rok 5 let 5 let 5 let 1 den 1 rok 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c b e c e c c c e c c c c e e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, obchodní zákoník 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, Zákon č. 134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek 127/2005 Sb. o el. komunikacích 133/1985 Sb., o požární ochraně, 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 500/2004 Sb. - Správní řád  128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE