Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999 > Kronika 1941 - 1960

Kronika 1941 - 1960

Rok 1941

Rok 1941 začal dosti krutou zimou. Mrazy byly až -20°C silné, pak napadal sníh a silnice byly zaváty, takže byla vyhlášena pracovní povinosť na odhazování sněhu. Doprava do Lipníka u Beč. byla úplně zastavena.

     V obci byly vydány lístky na mléko, kde musí každý den napsať kolik nadojí, kolik pro svoji potřebu si může nechať tj. 1/2l pro osobu, ostatní musí dát do mlékárny. Také chodil komisař z okresního úřadu a předpisoval dodávku obilí v obci. Občané nemohli obilí dodať, tak chodili z úřadu po sýpkách a sepisovali obilí a mouku.

     Chodil četník a dva občané z obce. V únoru zima polevila, ale mrzlo dále. Vejce se musely odvádět z každé slepice 60vajec dále do sběrny v Lipníku n/Beč. Kdo nedodal dodávku vajec z r.1940 tak musel dát 60Kč pokuty a nedodané vejce dodat.

     Obec musela v březnu dodat 6q sena. Prasata se dávala státu jako ,,prispol“ Každé prase muselo mít přes 100kg na dodaném místě. Platilo se za 1kg živé váhy 10.80Kč. Dřeva na palivo se rozdělovalo velmi málo, dostávaly dvě domácnosti po 1m3. V březnu bylo nařízeno Říšskoněmeckým úřadem snížení dodávky obilí pro samozásobitele ze 16kg na 14kg. Masného na lístky bylo málo jen 7dkg na osobu měsíčně. Většinou byly různé masné náhražky.

     Setí na jaře začalo 5. Dubna, ale počasí bylo špatné, pršelo a zima. Všechno bylo stíháno četníkama. Kdo neměl tabulku na voze napsanou německy, byl pokutován 20Kč. Za každou maličkost byla hned pokuta.

Úmrtí:

20.02. - Josef Říha, čp. 29                              01.10. - Vincenc Hanák, čp. 40

Manželství:

12.07. - Antonín Vinkrálčík                             19.07. - Bohumil Jančík

             Jarmila Hradilová, čp. 43                                 Vlasta Laštůvková, čp. 18

Narozeni:

Ludmila Durmonová, čp. 2                  Ludmila Hradilová, čp. 47

Josef Páral, čp. 11                               Jaroslav Žákovčík, čp. 19

Masařová Blažena čp.5

celkem 5 děti, z toho 2 chlapci a 3 dívky

Rok 1942

Rok 1942 začal dosti nepříjemně. Z naší obce byl povolán do Německa Frant. Hradil z č.48 a později Josef Hanák z č.37, který se za měsíc vrátil domů a přihlásil se na práci ve dvoře Vidláči. Dobytek se dodával nuceně, hovězí a prasata každý měsíc. Zemáky a obilí se muselo odváděť. Poukázky na boty a šaty se vydávaly velmi málo, když dostal poukaz nemohl je dostat koupiť.

     Na mlecí povolení bylo jen 13kg obilí na osobu měsíčně. Na polích bylo následkem sucha hodně myší. Mléko se muselo odváděť do mlékárny v Šišmě, kde s tučností mléka dělali potíže. Na podzim bylo hodně sucho, nepršelo. Ozimé obilí se velmi špatně selo. Dodávka hovězího masa byla zvýšena.

     Mladé chlapce brali do Německa na práci. Byl povolán Antonín Veselý z č.35, ačkoliv byl zaměstnán jako čeledín u statkáře v Simři. Do mlýna se muselo jezdiť hromadně. Zemáky se musely dodať 80% předepsané dodávky. V obecním kanceláři se úřadovalo vždy ve úterý a čtvrtek.

     Byl zde tajemník, který vydával potravinové lístky a různé povolení na všechno. Obilí a všechno ostatní se muselo dodávať, přesto, že to zemědělci nemohli dodať, byly vyvozovány různé sankce.

     Rok 1942 skončil mírnou zimou.

Úmrtí :

08.03. - Kristina Přikrylová, čp. 14                 22.06. - Josefa Ordeltová, čp. 18

24.03. - Františka Kociánová, čp. 3                23.09. - Josef Králík, čp.  13

13.06. - Petronila Bezděková, čp. 10

Manželství:

31.01. - Josef Páral, čp. 11

             Marie Složilová, čp. 29

Narozeni:

Vlastimil Jančík, čp. 18                        Zdislava Zelová, čp. 16

Jarmila Telingrová, čp. 46                    Věra Matějíčková, čp. 41

celkem 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 dívky

Rok 1943

Rok 1943 začal mírnou zimou, sněhu napadlo 5 – 10cm. Zbíjení prasat kde byly jen dvě osoby se nesmělo, když zabíjel, musel odevzdať polovinu prasete. Sádlo se odevzdávalo z prasete do 100kg váhy, 4kg do sběrny v Lipníku n/Běč. Řezníkovi Kramplovi.

     Seť se začalo 3 března a bylo sucho a mrazy. Bylo zakázáno odstřeďování mléka a stloukávání másla pro domácnost. Z odstředivek byly odebrány šrouby a masnice zaplombovány. Na jaře velmi pršelo, tak že zemáky a řepa vymokly. Zase byly domovní prohlídky na obilí. Kdo bral mléko na lístky dostal denně 1/16l odstředěného mléka na osobu.

     Tabák a cigarety začaly na lístky. Dostalo se 40ks cigaret na týden. Nebylo ničeho ke koupi, tak si lidé pomáhali jak mohli jeden druhému.. Kafé byla náhražka, mýdlový prášek, náhražka a všechno ke koření. Semena na setí byla těžko k dostání. Lihu a kořalky nedostatek vůbec koupit. Dodávka slámy a zemáků pokračovala dále.

     Dne 1 května r.1943 byl proveden průzkum ve Březí u Hnidova kříže, kde dříve stála kaple. Mezi starými občany kolovaly pověsti, že je tam nějaké sklepení a dokonce, že odtamtud vedla tajná chodbě na hrad Helfštýn. Kopalo se až 1 1/2m do hloubky. Cihelná dlažba ze zaniklé kaple tam je, ale jinak podstatnějšího se nezjistilo. Průzkumu byl také přítomen dp. Jaroslav Kaubor kaplan v Soběchlebích a pan Frant. Hartl řídící učitel ze Lhoty. Průzkum zorganizoval Hapala Frant.

     V květnu bylo sucho, chladno a mrazíky. Dne 20. Května byl mráz až –6°C, načež zemáky a stromy omrzly.

     Dále bylo nařízeno protipožární opatření. Každý majitel domu si musel udělať plácačku na dlouhé holi, mimoto písek a vodu a toto musel umístit na kůlni nad obytnou budovou. S okamžitou platností musel každý majitel domu vydělať vnitřní okna. Z rádia brali krátké vlny, takže se zahraniční rozhlas nemohl poslouchat.

     Cigaret a tabáku se dostávalo méně jen 35ks na týden. Načerno stála 1cigareta 5Kč. Tráva na obecních cestách se nesměla prodať dražší jak v předešlém roce. Obec dala na dodávku obecního býka na maso, z kterého si zemědělci odkoupili na dodávku každý pár kilo.

     Maso se od 1 srpna muselo dodať do 31. Ledna 1944. Obilí se muselo dodať hned  v srpnu určité množství. Seno a sláma se dodávala stále. Mlýny nesměly mleť obilí od 1 srpna do 26 září. Mák musel každý naseť podle výměry půdy a řepku nařídili zaseť všem zemědělcům hned na podzim. Každý majitel krav, musel vésť záznam mléka, kolik každý den nadají, odevzdá do sběrny, pro sebe jen 1/4l na osobu denně a každý měsíc se to mléčnou komisí kontrolovalo. V mlékárně také zapisovali mléko jak chtěli. Pak tahali lidi po úřadech.

    V srpnu byly velká horka až +42°C. Obilí bylo následkem jarních dešťů přeskočité, ale dodávku obilí chtěli větší jak v roce předešlém.

     Seť se začalo 18září. Na podzim pro velké sucho se oralo velmi těžko. Zemáků bylo málo, ale dodávku chtěli. Hospodářská komise chodila po sklepích a komorách, na zásoby zemáků a zjistili všude jen chybu.

     Mlékárna v Šišmě zase zjistila malou tučnost mléka, takže zase pár občanů bylo voláno na okresní úřad. Každý majitel pole musel odvésť určité množství obilí na krmnou dodávku. Když neodevzdal obilí, nedostal šrotovací povolení a nesměl šrotovať.

     Složil Josef z č.29 zaměnil stavební místo u domku č.43 s příplatkem 15000Kč. Svůj domek uprostřed vesnice musel býť zbořen do 5roků.

     Zima do vánoc byla dosti mírná, sněhu málo a trochu mrzlo. Jeden svátek vánoční byl zrušen na pracovní den. Kanceláře nesměli dělat pro úsporu papíru.

Úmrtí:

20.04. - František Baďura, čp. 25                   10.09. - Antonín Zdráhala, čp. 42

04.09. - Bohuslav Hradil, čp. 47                     22.12. - Růžena Hlavíková, čp. 9

Manželství:

08.06. - František Kostrouch                          25.09.- Vladislav Mandát

              Marie Durmonová, čp. 2                               Bohumila Veselá, čp. 35

09.03.- Božena Číhalová                                27.07.-František Hapala

            Antonín Ryška                                               Zdeňka Štěpaníková

Narozeni:

Marie Páralová, čp. 11                        Karel Tesař, čp. 27

Bohuslav Hradil, čp. 47                       Josef Krampla, čp. 10

Hanáková Anežka čp.23

celkem 5 děti, z toho 3 chlapci a 2 dívky

Rok 1944

Rok 1944 začal mírnou zimou a občasným deštěm, čímž se tvořila ledovice. Dne 13.ledna v 18 hod. večer vyhořelo obytné stavení, chlévy, kůlny Josefa Kociána č.17. Dobytek se vyvedl jen jedna kráva se musela poraziť na místě. Drůbež husy a slepice všechny shořely. Stropy se všude prohořely, zůstaly jen vepřové krmníky. Výměra u stavení také neshořela. Zapálilo se z neopatrnosti se světlem.

     Do německa museli jeť na práci ročník 1924. Tento ročník byl jen Hradil Oldřich z č.48. Před rokem odejel do německa Veselý Antonín z č.35, který nebyl dosud ani na dovolené. Starostou obce byl Laštůvka Adolf z č.18. V lednu a únoru bylo krásně, bez sněhu, ale začátkem března napadl sníh a byla nová zima. V obci se začaly ztráceť elektrické káble, slípky, kačeny a různé věci. Pachatel byl dopaden a přiznal se k mnoha krádežím. Bylo nařízeno šetřiť s uhlím a dřevem. V Přerově byla výstava vepřů. Kteří byli uděláni ze sádry, ale účast zemědělců byla povinná.

     Setí jařin začalo 11 dubna a bylo velmi krásně, jen chladno. Stromy málo rašely. V tomto roce byl proveden soupis ovocných stromů. Také se kontrolovalo, kdo nedodal mák a obilí. Léto bylo deštivé, špatně se sušily sena, řepa a zemáky se dlouho okopávaly pro špatné počasí. Zase byla nařízena zvýšená dodávka mléka. Žně začaly 24.července s deštěm. Potom bylo také sucho, až do října. Nebylo možné orať na setí ozimů. Byla nařízena dodávka obilí, zamáků a sena.

      Na zákopové práce byli povoláni : Zela Jan z č.16, Kocián Josef z č.17 a Otakar Rajnošek z Kladnik, který sloužil u Frant. Palíka. Janu Zelovi a Otakaru Rajnoškovi se podařilo utéci z cesty na zákopy. Rolníci dostali příděl podkov na okutí koní. Na jeden pár koní dostal dvě podkovy a pár ozubů.

Úmrtí:

02.01. - Antonie Hanáková, čp. 19                 01.11. - Jan Hanák, čp. 1

19.08. - Josef Skokan, čp. 33                         25.12. - Josef Pátek, čp. 7

Manželství:

18.11. - Josef Macháč

             Božena Kociánová, čp. 5

Narozeni:

Anežka Divinová, čp. 32                     Antonín Raška, čp. 38

Milada Bílková čp.25

celkem 3 děti, z toho 1 chlapec a 2 dívky

Zima na konec roku byla mírná a málo sněhu.

Rok 1945

Leden nastoupil mírnou zimou. Z rozkazu Německé armády museli zemědělci z naší malé obce povinně navoziť klády z lesa ,,Zákaplí“ na barikádu, která měla zadržet rychlý postup Sovětské armády. Materiál na barikádu byl připraven před domovním č.1 neb toto stavení je na kopci a protější straně je stavení č.20

     Druhé opatření na zadržení rychlého postupu Sovětské armády, bylo na našem katastru na trati „Podchrastí“. Tam pracovní skupiny pod dvorem „Wermachtu“ vykopaly zákopy,tak zvané lapáky na tanky.Silnice v těchto místech byla podkopána a připravena na nálož k vyhození.V podvečer 7.května 1945 přijel do naší obce Frant. Pospíšil stolař z Týna se svým malým nákladním autem. Toho využili Němci a zabavili auto pro své účely. Krátké nepozornosti Němců využil majitel auta a poškodil gumy a uprchl přes Laštůvkovo č.18. Bylo po něm zahájeno rozsáhlé pátrání.Nato bylo v naší obci vyhlášeno stanné právo. Z rozčilení Němci toto auto zapálili u dřevěné stodůlky u č.19.

     Rychlým postupem Sovětské armády, neměli Němci času na barikádu, ani na vyhození silnice.

     Ještě večer dne 7.května sebrali Němci u Jaroslava Vymětalíka č.20. Mladého koně a u Ant.Doláka č.14.vepře asi 2q váhy. Sebrali v obci také nějaká jízdní kola a v noci odjeli pryč. Lidé byli schováni ve sklepích a neb měli nadělané různé kryty proti střelám.

     K ránu 8.května přijely do naší obce první voje Sovětské armády. První voje jely koňmi na obyčejných ráfových vozech. Při nich jeli Kozáci na koních.Vojáci byli unaveni a zaprášeni,neb tehdy nebyly vozovky asfaltové. Prvá jejich slova byla, kde že jsou Germáni? Za tím předvojem jela teprve sovětská bojová technika a sice proslulé kaťuše, tanky, děla a jiné. Naše obec byla osvobozena pod velením kapitána Murzina.

     Prvé voje přes naši obec vedl Hapala Frant.z č.3., Durmon Ant.z č.2., Hradil Jaroslav z č.48.

     Večer před osvobozením byli nad vesnicí dopadajícími střelami těžce raněni občané z Hradčan, kteří jeli s koňskými povozy z příkazu Německé armády a vezli jim nějaké věci. Dopadajícími střelami byl značně poškozen ji domek č44 Rajmunda Hlavíka.  Tito těžce ranění občané z Hradčan byli dopraveni do obecního kanceláře, tehdy staré budovy č.43. Jeden nějaký Složil do rána tam zemřel a druhý nějaký Skála byl našimi občany dopraven k lékaři do Soběchleb a odtud do nemocnice v Hranicích, kde také zemřel.

     Po zabrání naší vesnice Rudou armádou byl ustaven nový národní výbor. Jeho členové byli: Hradil Bohuslav, místopředseda Hanák Josef č.1 pokladník Hapala František. Členové: Dolák Karel, Telingr Ladislav, Černý Josef, Králík Břetislav, Baďura Frant.,  Vymětalík Jar. Č.20, Vymětalík Frant., Hradil Frant. Náhradníci: Baďura Josef, Matějíček Frant., Ptáček Josef, Cáb Josef – tajemník.

     Hned po zabrání se utvořila ČS lidová armáda. Z naší obce museli ihned narukovat: Hradil Frant., Durmon Metoděj, Tatýrek Jan, bytem v č.9, Raška Ant., bytem v č.19, Cáb Josef a Hanák Ant. drželi národní stráž v Soběchlebích, protože v lesích se pohybovalo mnoho Německých utečenců, kteří při ústupu odešli od armády. Začalo se od nule, zbraní bylo málo a tak se to dělalo všelijak. Ročník 1912 – 1918, který narukoval, tito chodili v civilním oblečení, protože vojenských šatů nebylo, neb Němci všechno vykradli hned v okupaci roku 1939.

     Následkem rozpuštění všech stran a spolků byl znovu zřízen: ,,Svaz české mládeže, který začal hned pracovat. Počet mládeže byl od 14 do 25 roků 11děvčat a 22chlapců. Zřídili si ve Štěrbici stav na koupání.

     Veselý Ant., který byl nasazen na práci v Německu se vrátil až 1srpna 1945. K odvodu byl povolán ročník 1917 – 1923. Odvedeni byli: Hradil Jaroslav, Páral Bedřich, Zela Jan, Veselý Ant., Kocián Josef, Dolák Karel, Složil Josef.

     Také bylo započato s přidělováním pozemků a domů po Němcích v pohraničí. Od nás se odstěhovali do pohraničí tito občané: Hradil Jaroslav, Krampla Frant, Černý Josef, Telingr Lad. Zela Jan.

     Zvonek z kaple, který byl sebrán za okupace do Německa, byl dovezen do obce zpátky. Dne 19září začala svítit světla veřejného osvětlení, která nesvítila od 15září 1939. Začátkem října narukoval Dolák Karel, Kocián Josef, Složil Josef, Veselý Ant., Zela Jan, Páral Bedřich.

     Koncem října začala nová měna peněz. Kdo měl doma peníze protektorární z války musel je odevzdať do banky a na jednoho občana dostal vyměnit 500Kč. Na zemědělství uvolnili 1000Kč. Kdo nevyměnil peníze do 4listopadu, po tomto dni nedostal nic.

     Velké sucho způsobilo hodně škody na obilí. První sníh napadl 25listopadu. Cigaret se dostalo 30ks na 14dní a jedna cigareta za 1Kč. Dne 8prosince začalo mrznout a padat sníh. Na vánoce bylo bláto, až koncem prosince začalo mrznout a padat sníh. Před vánocemi začaly v obci noční hlídky do půlnoci dva občané od půlnoci zase dva občané. Příděl cigaret na svátky bylo 120ks.    

     Pro nerozvážný čin, který spáchal Boh. Tesař č. hostinský v Dol. Nětčicích ustupující Německé armádě dne 3května 1945, byli muži z Dol. Nětčic v počtu 67 přivedeni ,,Vlasovci“, kteří byli spojenci Němců do Soběchleb s pohrůžkou, že budou postříleni jak se nenajde viník a nebo náhradní nákladní automobil.

     Na dlouhé rozmýšlení nebylo času. Toho času byl starostou Frant. Dohnálek, který se s prosbou  obrátil na majitele kamenolomu ,,Podhůra“  Otu Muka, který byl německé národnosti, zda by nemohl dát nákladní automobil k dispozici na záchranu občanů. Ten prosbě vyhověl a nákladní automobil dal k dispozici. Takto zachránil mnoha občanům životy.

Úmrtí:

24.03. - Jindřiška Cábová, čp. 28                   22.07. - František Palík, čp. 8

07.05. - František Macešek, Hradčany           30.09. - František Ryška, čp. 38

Manželství:

14.07. - Jaroslav Hradil, čp. 48                       06.10. - Alois Krejčí

             Ludmila Skopalová, čp. 30                            Marie Hlavíková, čp. 9

Narozeni:

Jindřiška Cábová, čp. 28                     Antonín Raška, čp. 19

Petr Durmon, čp. 2                              Marie Hradilová, čp. 47

Marie Hapalová, čp. 3             Marie Danišová, čp. 10

Ludmila Ryšková, čp. 38

celkem 7 dětí, z toho 2 chlapci a 5 dívek

Rok 1946

Leden nastoupil s mírnou zimou s teplotou někdy až +10°C. Kdo měl splněnou dodávku obilí, dostal uvolněné nějaké peníze, které měl uloženy v některém peněžním ústavě, ale musel podat žádosť potvrzenou MNV a svazem zemědělců. V únoru poslala UNRA do obce obnošený oděv. Rozdělil se všem kdo něco potřeboval, byly to většinou dětské šaty. Zima byla mírná, většinou blátivá.

     1.března přišli z vojny domů: Páral Bedřich, Složil Josef, Dolák Karel, Veselý Antonín. Toho dne narukoval na vojnu Hradil Frant. Z č.48.

     V měsíci březnu byla v obci založena komunistická strana, jejíž předsedou byl Daniš Jan. Rolníci dostali přiděleny děvčata,,Německy“ na práci. Se setím bylo započato 21.března za příznivého počasí. Dodávka slámy a sena pro naše vojsko se vozila do Hranic. Šaty a košile něco na lístky a něco volné, ale dosti drahé. Peněz začínalo býť méně.

     Dne 1 dubna začalo jezdit nákladní auto s dělníkama do Lipníka n/Beč protože autobus přestal jezdiť. Cigaret se dostávalo na duben 100ks. Počasí bylo suché, jen na velký pátek trochu pršelo. Na bílou sobotu čestným způsobem projevili hasiči o 12hodině 2 minutami ticha upomínku na padlé ve válce za okupace. Velikonoční svátky byly pěkné. Stromy začaly trochu kvést. Přes velikonoce ze 20 na 21dubna byl mráz, tak květy na stromech a zemáky které byly venku zmrzly. Velké sucho bylo po celý duben a teplota na slunci dosahovala někdy až +40°C.

     V květnu zase UNRA poslala do obce obnošené šatstvo, které bylo rozděleno mezi občany. Květen nastoupil chladným počasím až 8.5 částečně zapršelo. 9května svátek osvobození naší vlasti, Sovětskou armádou, byl oslaven dechovou hudbou, která ráno hrála pochody přes naši obec. Lidé šli do kostela jako ve svátek. Květen byl suchý, takže krmení pro dobytek bylo málo. Cigaret na květen bylo přiděleno 120ks.

     Dne 26 května byly volby do národního shromáždění. Byly voleny tyto strany: komunistická-lidová-sociálně demokratická a národní socialistická. Po dlouhé době sucha 26.května trochu zapršelo.

     V červnu byly bouřky, takže sena ač jich bylo málo se špatně sušily. Žně začaly 6.července s přeprškami a skončily 4.srpna. Velké sucho bylo i na podzim, ale přesto se všechno na zimu zaselo. V celku byla úroda slušná jak obilí, zemáků a řepy. Do mlýna mohl jeť každý libovolně a na osobu mohl zemleť 20kg obilí.

     V říjnu byl proveden soupis veškerého majetku a přihlášky na vázané vklady. Podzim byl suchý s občasnými přeprškami. K vojsku narukoval 1.října Hradil Oldřich a 4.listopadu Masař Josef a Palík Frant. Jen na krátkou dobu. Dne 25 října zamrzlo a napadl sníh až v listopadu trochu zapršelo.

   Ze 7 na 8.prosince napadl sníh, takže se stromy pod tíhou sněhu ohýbaly. 24.prosince zamrzlo a bylo až -12°C. Kolem obecního domku byl zřízen nový plot. Složil Josef stavěl domek u č.43, ale nejdříve si zřídil stolařskou dílnu. Na vánoční svátky dostaly lístky na cigarety ji ženské na 30ks. Zima byla mírná a malý poprašek sněhu.

Úmrtí:

21.03. - Celestina Kociánová, čp. 17

Manželství:

13.07. - František Plšek

             Antonie Palíková, čp. 8

Narozeni:

Jiří Knittl čp.4                                       Věra Matisová čp.21

celkem 2 dětí, z toho 1 chlapec a 1 dívka

Rok 1947

    Leden nastoupil se zimním počasím o -18°C až -20°C. Jelikož se Ladislav Telingr odstěhoval do Bělotína, tak se do jeho domku č.46 nastěhoval do bytu Jiří Hort obuvník ze Soběchleb.

     V únoru byla velká zima a silnice zaváté sněhem, takže doprava byla zastavena. Mléko do mlékárny v Šišmě se nedalo odvézť, ani na saních. Silnice byly tak zaváty, že nato nestačily ani autopluhy, tak byla vyhlášena pracovní povinosť na ruční odhazování sněhu. Zima se protáhla až do 15března.

     Dne 15 března byli z obce u odvodu: Malina Frant. Z č.22, Hanák Jaroslav z č.19, Zela Josef z č.16, Masař Vladimír z č.5 a všichni byli odvedeni. Hapala Frant. Jim zapůjčil kočár a koně na zavezení do Lipníka a zpět. Kočího dělal Ordelt Alfons z č.10. Odvedenci koupili k pomníku padlých pěkný věnec.

     Do obce bylo z ,,Hospodářského duržstva“ dovezeno auto hnědého uhlí na rozdělení. Na všechny se nedostalo, tak někteří zůstali bez uhlí. Na velký pátek bylo pěkně, ale v sobotu a celé velikonoční svátky bylo chladno a pršelo. Seť se začalo 10.dubna za nestálého počasí, chladné s občasnými přeháňkami. Po 26.dubnu začaly kvést stromy.

     Na Bráně na parcele 100 se započalo s budováním vodní nádrže pro požárníky. Každý občan odpracoval několik dní zdarma. Rolníci dovezli materiál zdarma. Kámen z kamenolomu,, Podhůra“ a štěrkopísek z Bečvy a železo na armaturu z vyhozeného mostu přes řeku Bečvu u Malých Prosenic. Shodou okolností se tyto práce provedly za suchého počasí, takže se zemina nemusela zajišťovať. Hlína z této nádrže byla vozena do zahrady Jaroslava Vymětalíka č.20 na urovnání terénu. V květnu a červnu bylo velké sucho. Zemáků se urodilo dost, ale byly dobré.

     Také k nám do obce přišlo vojsko, většinou Slováci partyzáni, kteří chytali a hledali Bauderovce. To byla skupina samých zločinců. V noci nebylo radno vycházeť ven, neb vojáci po vyzvání stříleli.

     V měsíci říjnu se započalo s měřením na obecní vodovod, který byl počítán z pramenů pod Širokýma, na který Ing. Antonín Machalka (rodák za Soběchleb) zhotovil vrstevnicový plán. Po 25.říjnu vál studený vítr s občasnými mrazy. V roce 1947 byla postavena nová stodola Rudolfa Pátka č.7 a Josefa Hanáka č1.

     V listopadu byly přepršky, takže obilí začalo klíčit a vylézať z půdy, ale jinak byla půda stále suchá. Velkým suchem se dělaly na některých domech trhliny. Koncem listopadu začalo pršet skoro každý den a tak po dlouhé době začala v potoce Štěrbici téci voda, která netekla pomalu celý rok.

     V prosinci začalo mrznout až o -20°C a sněžit. Dne 22.prosince se začala kopať nádrž na vodu u lesíčka, pro dovoz vody pro dobytek v době sucha.

Úmrtí:

21.05. - Anežka Říhová, čp., 29                     07.11. - Josef Vymětalík, čp. 20

Narozeni:

Antonín Divina, čp. 32             Zdeňka Hapalová, čp. 3

Marie Krečmerová, čp. 41                  Miroslav Tesař, čp. 27

Radomír Hlavík, čp. 9                        Palík František pč.8

celkem 6 dětí, z toho 4 chlapci a 2 dívky

Rok 1948

Rok 1948 nastoupil mírnou zimou. Dne 2. Ledna bylo započato s kanalizací obce. 0becní výbor v čele s jeho předsedou Bohuslavem Hradilem začal první kopať a sice zdarma. Každý občan měl odpracovať 10hodin zdarma. Další hodiny dostal proplaceny 9Kč za 1hodinu. Rolníci měli odvézť každý 5ks rour o průměru 60cm zdarma a za další dostal proplaceny 20Kč za kus. Nejvíce naložil na koňský povoz 4kusy. Všechny práce se prováděly ručně za velmi těžkých podmínek. Před č.13 směrem ke Štěrbici je skelnatý terén, což vyžádalo mnoho namáhavé a obětavé práce. Před domkem č.23 jsou v jílu dosti značné vrstvy slídy. Plány na kanalizaci projektoval Ing. Livora z Týna, který občas přijel do Radotína zkontrolovať provedení kanalizačních prací.

     V únoru bylo znázornění továren a statků. Sněžiť začalo 17. Února a sníh držel ještě v březnu. V měsíci březnu byl ustaven akční výbor, Se setím jarního obilí se započalo kolem 28.března. Brambory se sázely koncem dubna a řepa také. Následkem sucha byli zemědělci nuceni odprodať něco dobytka. Na jaře bylo zase sucho jako v předešlém roce.

     V květnu byly volby do parlamentu. Byly jen dvě kandidátky. Jedna pro komunistickou stranu a druhá bílá pro ostatní strany.

Úmrtí:

25.04. - František Cáb, čp. 28                                    20.12. - Rudolf Pátek, čp. 20

Manželství:

10.07. - Jaroslav Žákovčík                              16.10. - Josef Složil, čp. 29

             Marie Hanáková, čp. 19                                Jarmila Fajkošová, čp. 46

 

11.09. - Jan Vicha                                          20.11. - Emil Říha

             Marie Otáhalová, čp. 26                                  Květoslava Friedlová, čp. 4

01.07.- Páral Bedřich                                      11.09.  - Josef Cáb

            Marie Sehnalová                                                Marie Halouzková

Narozeni:

Ludmila Durmonová, čp. 2                  Ludmila Hradilová, čp. 47

Josef Páral, čp. 11                               Jaroslav Žákovčík, čp. 19

Masařová Blažena čp.5

celkem 5 děti, z toho 2 chlapci a 3 dívky

V naší obci bylo 91 kandidátek komunistických a 40 bílých.

Rok 1949

Rok 1949 začal mírnou zimou. S kanalizací obce se dále pokračovalo. Stará kaple musela být zbourána v důsledku rozšiřování silnice, neb stála téměř v půli silnice. Pomník padlých z prvé světové války, který byl před č.23 byl přestaven na protější stranu k nové vodní nádrži kvůli rozšíření silnice.
     Nová kaple se začala stavět na jaře za velké obětavosti občanů. Rolníci zdarma vozili kámen z kamenolomu ,,Podhůra“ a štěrkopísek z Bečvy. Mnoho pomocných prací odpracovalo občané zdarma. Dále občané darovali podporu zemědělců postižených suchem. Byla provedena sbírka po obci. Výtěžky ze zábav chlapců a děvčat. Z kácení máje. Ze zábavy střelců. Honebné také občané darovali. Zvlášť pak jednotlivci také darovali peníze.

     Pokladní knihu vedl František Hapala z č.3, která je k nahlédnutí k dispozici. Můžeme děkovat Bohu, že se nám toto dílo podařilo, neb 31.5.1953 při měnové reformě změřeno zůstatek 1996.80Kč v poměru 1:50 což činí v nové měně 39.93Kč

     Žně začaly okolo 23.července s přeprškami a pak zase sucho. Se setím ozimů bylo započato po 5.září za suchého počasí.

     Od r.1949 jezdí státní autobus Lipník nad Bečvou – Bystřice pod Hostýnem a autobusová linka Soběchleby – Hranice.

Úmrtí:

31.05. - Josef Masař, čp. 5                             04.08. - Karolina Masařová, čp. 5

25.07. - Natálie Divinová, čp. 32

Manželství:

22.01. - Lubomír Zlámal                                 30.04. - Josef Šálek

             Božena Hanáková, čp. 19                              Božena Zelová, čp. 16

Narozeni:

Antonín Hradil, čp. 48             Jarmila Složilová, čp. 29

Antonín Durmon, čp. 2            Bedřich Páral, čp. 12

Rostislav Palík, čp. 8                         Horáková Ludmila čp.6

Karla Knitlová čp.4

celkem 7 dětí, z toho 4 chlapci a 3 dívky

Rok 1950

     Přes vesnici se pokračovalo s rozšiřováním silnice před č.23 u zahrady v č.20 a v místech staré kaple.

     Na dodělávkách nové kaple se intenzivně pokračovalo, aby v důstojném stavu byla předána občanům. Byla posvěcena a otevřena v neděli 9.července za velké účasti věřících z okolních vesnic, kteří přicházeli v houfech jako procesí i z Týna jich přišlo několik.

     Slavnostní výlet byl na zahradě u č.20, kde se tančilo na parketu za velké účasti mládeže a občanů za velmi pěkného počasí, takže se akce velmi zdařila.

Hlavní obraz do kaple byl nám darován z kostela v Soběchlebích a nové zarámování provedl Bohuslav Hradil z č.47 stolař. Tento obraz znázorňuje sen sv. Dominika a sice aby ohněm víry zapaloval srdce věřících. Sochu ,,Božské srdce Páně“ darovala rodina Vymětalíkova z č.20, sv. Terezii Marie Klvaňova z č.25 která byla svobodna, Pražské Jezulátko rodina    Hapalova z č.3 a sv. Josefa rodina Masařova z č.5

     Dne 3 září byla nám dodána motorová stříkačka pro místní požární sbor.

Dentista Záruba v Soběchlebích u Ordeltů (zubní technik).

Manželství:

29.04. - Josef Duda                                        08.07. - Václav Pešák

             Ludmila Kociánová, čp. 17                            Marie Doláková, čp. 14

 

01.07. - Drahomír Vymětal                             25.11. - František Kolář

             Ludmila Laštůvková, čp. 18                  Jarmila Veselá, čp. 35

Narozeni:

Jiří Hradil, čp. 48                                 Jaromír Masař, čp. 5

Anna Složilová, čp. 29                       Palíková Eva čp.8

celkem 4 děti, z toho 2 chlapci a 2 dívky

Rok 1951

Radotín se připomíná roku 1447 a patřil k Helfštýnu. Roku 1540 přenechal Jan z Perštýna obyvatelům naší obec panská pole za určitý plat k dědičnému užívání.
Roku 1609 byli u nás 2 celoláníci, 4 třičtvrtě láníci  a 10 pololáníků celkem 17 usedlých. Po 30leté válce byli zde 2 celoláníci po 20 měřicích, 5 láníků po 15 měřicích a 7 pololáníků po 10 měřicích.
Roku 1794 bylo u nás 31 čísel a 174 obyvatel.

      Nad Radotínem byla ves, která dávno zanikla. Roku 1887 byla nalezena krásná bronzová sekera z doby kamenné, sekera a kamenné přesleny z doby bronzové.
    Dr. Frant. Přikryl nar. 6.7.1857 ve Věčnově u Uh. Brodu, byl svého času farářem v Soběchlebích, byl velký historik a začal vydávať pravou ,,Záhorskou“ kroniku a podnikal vykopávky v mohylách v Soběchlebích, v Radotíně ve Březí a lese zákaplí u Březí. Později působil v Drahotuších.

Hymna: Kde domov můj byla zpívána poprvé v roce 1835

Naši věrozvěstové zemřeli : sv. Cyril r. 869

                                              Sv. Metoděj r. 885

Úmrtí:

13.11. - Ludmila Durmanová, čp. 2

Manželství:

07.07. - Vladimír Výkrutík

             Ludmila Hanáková, čp. 19

Narozeni:

Jaroslava Hanáková, čp. 19                 Marie Cábová, čp. 32

Miroslav Caletka čp.34                      Štěpaník Antonín čp.29

celkem 4 děti, z toho 2 dívky a 2 chlapci

Rok 1952

V roce 1952 byl položen základní kámen na stavbu nové provizorní školy – měšť. V Soběchlebích. Podniky, které si vzaly patronát byly: Carborundum Benátky, Pal Gbely, Elektronit nové Zámky, Slezan – Frýdek – Místek.

     V důsledku znemožňování zemědělců a tvoření ,,Jednotných zemědělských družstev“ byli dne 8.4.1952 vystěhováni za Simře 4starousedlíci a sice: Vaněk Antonín, Sehnal Antonín, Holubec Jaroslav a Zámorský Antonín.

     Jejich pozemky byly předány státnímu statku v Lipníku n/Beč. k obhospodařování. Tito občané byli nasazeni na práci v továrně v Hlubočkách u Olomouce.

     Bylo započato s inseminací hovězího dobytka krav a jalovic.

     Také byl zřízen obchod  ,,Jednota“

Úmrtí:

26.03. - Alois Ordelt, čp. 8                             07.08. -  František Hanák, čp. 37

Manželství:

15.11. - Josef Gadas

             Drahomíra Kociánová, čp. 17

Narozeni:

Zdenka Zlámalová, čp. 28                   František Hlavík, čp. 9

celkem 2 děti, z toho 1 chlapec a 1 dívka

Rok 1953

Dne 31.5 byla měnová reforma a sice peníze byly směněny 300Kč v poměru 1:5 a ostatní 1:50. Ještě večer před měnou prohlásil pan prezident, že naše měna je pevná.

     6.9.byla otevřena nová škola v Soběchlebích. Za odstupující členy Rudolfa Pátka a Bř. Králíka doplněni do MNV Vymětalík Fr. a Metoděj Bouda. Přijata za posla MNV Marie Tesařová místo Bernarda Skopala.

     V důsledku znemožňování zemědělců a tvoření ,,Jednotných zemědělských družstev“ byly ,,Strojní a traktorové stanice“ z Lipníka n/Beč odváženy větší mlátičky bez proplacení a potvrzení: Od Břetislava Králíka z č.13 ,,32“ i s lisem, od Fr. Hapaly z č.3 ,,26“ i se samovazacím lisem, která byla před dvěma léty koupená nová, od Bedřicha Párala z č.12 ,,24“ i s lisem a od Vymětalíka z č.20 ,,24“ i s lisem.

     Manželé Josef a Marie Cábovi koupili rod domek od Oldřicha hradila č.48.

     4.12 Jmenována letopisecká komice – kronikář Bedřich Králík ml.

členové komise – Horák Ed., Laštůvka Adolf, Ordelt Alfons. Komise měla předložit záznamy do roku 1953.

·        5.3 – Stalin – nastoupil – Malenov

·        14.3- Gotwald – nastoupil – Zápotocký

Zrušení vázaného hospodářství

28.9.snížení cen – průmyslových výrobků, potravin málo.

       1.4.zemřel v Lipníku odb. učitel Frant. Vinklár, který několik let působil v Soběchlebích.

Úmrtí:

16.05. - Ludvík Hradil, čp. 48                         15.10. - Josefa Kociánová, čp. 17

24.05. - Rajmund Hlavík, čp. 75

Manželství: 26.11.- Antonín Durmon

                                Marie Vyňuchalová

Narozeni:

Stanislav Páral, čp. 12             Věra Hanáková, čp. 19

Lubomír Zlámal, čp. 46                      Alena Palíková čp.24

Hucelová Ludmila čp. 18                    Durmonová Marie čp.2

Hucel Jaroslav čp.18

celkem 7 děti, z toho 3 chlapci a 4 dívky

Rok 1954

Zkouška vody – vrty na Vymětalíkovém Záhumení.

Volby: předseda Frant. Hlavík

Taj. Frant. Vymětalík

Čl. rady Josef Baďura

Zemědělství Ordelt Alfons

Práce s lidmi Zlámal Lubomír

Finanční Složil Josef

Další - Hapala Frant, Cáb Josef, Skokan Josef, Daniš Jan, Páral B.

Členem ONV Horák Eduadr

KNV Fr. Kubeša z Malhotic vol. Obvod 58-17obcí

ONV Jiří Kladenský

Výbor žen: Daničová Šť, Hanáková L č.19, Hanáková L č.37, Hapalová Zd, Zlámalová B, Masařová L, Tesařová M.

     Porážky prasat jsou vázány jen na dod. vepřového masa zem do 0,5ha poráží bez omezení.

Úmrtí:

21.01. - Natalie Palíková, čp. 8                       31.07. - Jan  Vymětalík, čp. 36

11.04. - Eduard Horák, čp. 24                        25.11. - Antonie Vymětalíková, čp. 20

12.07. - Anežka Hradilová, čp. 47

Manželství:

27.02. - Václav Pešák                                    11.10. - Ferdinand Derych

             Antonie Vymětalíková, čp. 20             Antonie Vymětalíková, čp. 36

26.06. - Karel Čermák  

             Ludmila Zelová, čp. 16

Narozeni:

Složil Josef čp.29                                Páralová Jarmila čp.41

celkem 2 děti, z toho 1 chlapec a 1 dívka

Rok 1955

Oprava budovy MNV – plán 35.000Kč
     Prodej stavebního místa Metoději Kociánovi s podmínkou, že do dvou let bude stavba provedena.

Za předsedu MNV Fr. Hlavíka byl zvolen Josef Baďura, náhradně taj. Frant. Vymětalík.

28.8 Zahájení prodeje v ,,Obchodním domě“ v Soběchlebích.

11.12 Založeno JZD v Soběchlebích se 125ha.

Manželství:

02.07. - Jaroslav Pavliša                       8.10.- Karel Dolák             26.11.- Jaroslav Vymětalík

             Ludmila Hanáková, čp. 23                 Anna Němcová                    Marie Jakubcová

Narozeni:

Menšík Josef čp.22                             Zábranský František čp.22

celkem 2 děti, z toho 2 chlapci

Rok 1956

Pokračování stavby MNV
Elektroinstalaci – Stavební podnik Lipník n/Beč.

Snížení cen

6.11 Požár v Simři, stodola u Jar Holubce (asi založen)

Úmrtí:

26.07. - Karel Dolák, čp. 14                           14.09. - Kristina Veselá, čp. 35

12.08. - František Divina, čp. 32                     07.12. - Antonín Páral, čp. 11

Manželství:

03.04. - Vladislav Složil, čp. 29                       17.11. - František Malina, čp. 22

             Marie Lacinová                                              Jaroslava Vaňková

Narozeni:

Králík Břetislav čp.13                          Kovář Miloslav čp.37

Štěpaníková Pavla čp.29                      Vymětalík Jaroslav čp.50

celkem 4 děti, z toho 3 chlapci a 1 dívka

Rok 1957

Volby: předseda MNV – Hradil Bohuslav
Taj – Zlámal Lubomír

Rada : Hanák Josef č.1 Horák Eduard, Vymětalík Frant.

Komise: zemědělská – Kocián Josef

Finanční – Cáb Josef

Soc. práce – Baďura Josef

Zřízen telefon – hovory u předsedy MNV
13.8 Větrná smršť způsobila značné škody

Zemřel důst. Pán Jaroslav Kantor v Drysicích u Vyškova, který působil několik let v Soběchlebích.

Úmrtí:

11.05. - Žofie Králíková, čp. 13                      02.06. - Methoděj Durmon, čp. 2

Manželství:

01.06. - Josef Hanák, čp. 1                             27.07. - František Navrátil

             Jiřina Šimarová                                              Josefa Danišová, čp. 31

Narozeni:

Anna Doláková, čp. 14                      Kocián Josef čp.17

Složilová Ludmila čp.49                    Baštinec Jiří čp.46

Kocián Metoděj čp.26                        Malinová Alena čp.22

celkem 6 dítě, z toho 3 dívky a 3 chlapci

Rok 1958

Založení JZD v obci Radotíně v kanceláři MNV

Předseda…….Laštůvka Adolf z č.18

Zootechnik….Páral Bedřich z č.12

Agronom…….Palík Frant. Z č.8

členové předst. ….Vymětalík Jar. Z č.20

Hlavíková Věra z č.9

Kocián Josef z č.17

Skladní…………..Baďura Josef z č.25
Rev. Komise…….Dolák Karel z č.14

Hapalová Zd. Z č.3

Pátek Ant. z č.7

Byla t. r. postavena sběrna mléka na kraji zahrady č.20
     1.9.1958 byl v Soběchlebích zřízen I. Roč. zemědělské učňovské školy se 14 učni.

Úmrtí:

01.05. - Břetislav Králík, čp. 13                      11.06. - Celestina Horáková, čp. 6

02.05. - Marie Hanáková, čp. 37

Manželství:

04.10. - Josef Krečmer                                   15.11. - Josef Baďura, čp. 25

             Františka Hanáková, čp. 19                           Jarmila Bulková, čp. 85

Narozeni:

Růžena Cábová, čp. 48                       Kociánová Marie čp.17

Kavírová Zdeňka čp.37                       Hapala František čp.3

Pátková Marie čp 7                             Hanáková Naděžda čp.19

Helena Lesáková čp.1                         Nejmet Štěfan čp.22

Koláčková Libuše čp.21                     Zábranská Jaroslava čp.22

celkem 10 dětí, z toho 8 dívek a 2 chlapci

Rok 1959

Z MNV odstoupili:

 Předseda  - Hradil Bohuslav

Člen rady -  Hanák Josef č.1, Horák Eduard

Před. Zem. Komise – Kocián Josef

Za předsedu zvolen – Baďura Josef

Za členy rady – Cáb Josef, Daniš Jan

V tomto roce byl zřízen rozhlas a také se jednalo o sloučení obcí Radotín a Oprostovice. Za funkce obecního sluhy byla odvolána Tesařová Marie a nastupuje Cábová Marie.

Snížení cen potravin a zboží široké spotřeby v průměru o 70Kč na občana.

Zvýšení důchodu na minimál …400Kč.

Úprava přídavků na děti – na 3dítě ze 70Kč na 120Kč.

Úmrtí:

03.03. - František Veselý, čp. 35                    09.03. - František Baďura, čp. 15

Manželství:

05.09. - Josef Hradil, čp. 47

            Marie Vašíčková

Narozeni:

Koláček Jaroslav čp.21                       Koláček Josef čp.21

Hapalová Anežka čp.3                        Hanák Václav čp.23

Dolák Petr čp.14                                 Vymětalík Antonín čp.20

Pavla Doláková čp.14                 

celkem 7 dětí, z toho 2 dívky a 5 chlapců

Rok 1960

Volby do MNV: předseda………..Hapala Frant

Tajemník……….Cáb Josef

Čl.rady………….Hanák Jar. Č19, Daniš Jan, Durmon Ant.

Zem. Komise……Daniš Jan

Finanční komise…Durmon Ant.

Stavební…….……Hanák Jar.

Škol a kult……….Složil Josef

Členové………….Skokan Josef, Dolák Karel, Palík Frant.,    

                              Laštůvka Adolf.

Rozšíření rozhlasové sítě.

Volba výboru žen: př. Hlavíková Věra, Pátková Božena, Cábová Marie, Zlámalová Božena

Uspořádaly kurs studené kuchyně.

Knihovnice – Páralová Marie ml.č.11 za Zdislavu Zelovou

3.10. Autobusová linka Přerov

Pětiletka za 4roky.

Prodej rod. Domků – Otáhal Fr.č.24 koupil Kocián Metoděj

Telingr Ladislav č.46 koupil Hanák Josef

Přistěhovala se rodina Halouzkova

V r.1960 bylo provedeno dálkové vedení elektrického proudu o vysokém napětí. Naším katastrem probíhají tři stožáry.

Úmrtí:

15.04. - Františka Hapalová, čp. 3

Manželství:

11.06. - Antonín Janota                                   20.08. - František Školoud

            Anna Zelová, čp. 16                                        Ludmila Hanáková, čp. 37

11.06. - Ladislav Vašíček                              10.09.- Jiří Zela

             Růžena Zelová, čp. 16                                   Marie Koutná čp.16

Narozeni:

Dolák Karel čp.15                               Hanák Zdeněk čp.51

celkem 2 dětí, 2 chlapci