Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999

Kronika obce Radotína psaná
od r. 1907 až do r. 1999

Rok 1907

Obec Radotín čítá 45 domovních čísel a má dle posledního sčítání lidu v r. 1921 246 osob náboženství řím. Kat. Hlavní výživou obyvatelstva je zemědělství. Obdělávání půdy děje se koňským a kravským pluhem. Také mívají vypůjčené buď parní, nebo benzínové mlátící složení. Benzínové motory jsou v obci dva a sice: jeden motor 5 až 7 koňských sil v čísle 12 u Fr. Párala. Druhý motor 3 koň. síly č. 43 u Lud. Hradila. Plodiny zemědělské se pěstují a sice: Réž, žito, ječmen, oves, zemáky a řepa. Pro dobytek se seje jetel. Cukrová řepa se vozí do akc. rol. Cukrovaru do Dřevohostic. 
     Hostinec jest v Obci jeden a to v č. 4. Kovář jeden v č. 43 a stolař jeden v č.29. Přímých daní platí obec 1458Kč 22h pozemkové. Ostatní daně jako výdělková domovní platí obec 241Kč 78h. Na veškerou daň se rozvrhují přerážky jako obecní, kostelní a vůbec vše co podléhá přirážkám. Obec je přifařena do Soběchleb, dítky chodí do trojtřídní školy do Soběchleb. Na školu obec přispívá ročně obnosem 2500Kč. Obec volí do kostelního a školního výboru po jednom členu. Politické strany  jsou v obci dvě: čs. Lidová a republikánská.
     V roku 1907 bylo započato zcelování rozlehlých hosp. pozemků. Dle zapsaných katastrálních čísel bylo před scelováním u gruntu až 75 parcel, které byly po celé trati pole Radotína rozptýleny. Obec dle zápisu v protokolní a gruntovní knize měla před zcelováním  1167 parcel. Po scelování v r. 1909 bylo všech parcel 310.
     Scelování se provádělo tak, že musela býti nadpoloviční většina všech majitelů pozemků podepsána na listině, která se poslala do Brna na agr. Operaci. Pak přišli geometři a vyměřili všechno pole, pak byl odhad pozemků. Pozemky byly odhadnuty v každých 20m a byly roztříděny na 10 základních tříd a sice: První třída byla 1ha za 2000K a tak postupně vždycky každá třída o 200K níže na 1ha 10třída stála 1ha 200K. Úhrnná stará výměra územní kat. obce Radotína obnášela 264ha 74ar 68m. 
     Úhrnná cena dle opsaného protokolu všech pozemků obce Radotína obnášela dle odhadní scelovací ceny 266.620K34h. Gruntovních parcel bylo v obci do scelování 1100. Kromě 67 parcel vyloučených. Při scelování byly upraveny cesty a příkopy na všech místech sjízdné. Úhrnná cena na scelování celé obce obnášela 33.000K. Všechny cesty a příkopy obnáší 8ha 02ar 58m.

Narozeni:

Žofie Hanáková, čp. 40                       Marie Ptáčková, čp. 39
Ludmila Hanáková, čp. 19                 Jaroslav Bezděk, čp. 30
Františka Machálková, čp. 2               Emilie Hlavíková, čp. 44
Františka Nevřivová, čp. 13                Štěpánka Divinová, čp. 45
Marie Ordeltová, čp. 18                        Anna Skopalová, čp. 30
Anežka Horáková, čp. 24                     Božena Divinová, čp. 32

celkem 12 dětí, z toho 1 muž a 11 dívek